FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ७ भित्रका कित्ता जग्गाहरुको कित्तागत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण विवरण ८०/८१ 04/16/2024 - 11:11 PDF icon ward7.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६ भित्रका कित्ता जग्गाहरुको कित्तागत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण विवरण ८०/८१ 04/16/2024 - 11:09 PDF icon ward6part1 (3).pdf, PDF icon ward6part2.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ५ भित्रका कित्ता जग्गाहरुको कित्तागत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण विवरण ८०/८१ 04/16/2024 - 11:02 PDF icon ward5part1-compressed-compressed.pdf, PDF icon ward5part2-compressed.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ४ भित्रका कित्ता जग्गाहरुको कित्तागत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण विवरण ८०/८१ 04/16/2024 - 10:53 PDF icon ward_4.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ३ भित्रका कित्ता जग्गाहरुको कित्तागत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण विवरण ८०/८१ 04/16/2024 - 10:52 PDF icon ward3.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. २ भित्रका कित्ता जग्गाहरुको कित्तागत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण विवरण ८०/८१ 04/16/2024 - 10:51 PDF icon ward2.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ भित्रका कित्ता जग्गाहरुको कित्तागत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण विवरण ८०/८१ 04/16/2024 - 10:51 PDF icon ward1.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका भू-उपयोग योजना २०८० मस्यौदा प्रतिवेदन ८०/८१ 04/16/2024 - 10:49 PDF icon bhu_upayog1.pdf
नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाबाट वितरण हुने औषधिजन्य सामाग्रीहरुको विवरण ८०/८१ 12/19/2023 - 15:42 PDF icon Free Medicine final.pdf
मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धमा ८०/८१ 09/19/2023 - 11:04 PDF icon १‍‍‌-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon 5b78aed0-998c-4d21-9c48-1091a112b890941713.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf

Pages