सुनकाेशी गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: ९८५१०३०३३६

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८५१०३८५७५

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं १

फोन नं: ९८४१६६०९२८

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं २

फोन नं: ९८४३५२७५२३

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ३

फोन नं: ९८४१५५१६९०

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ४

फोन नं: ९८५१०२६६९७

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ५

फोन नं: ९८४१४३७४६१

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ६

फोन नं: ९८५१२७५२०१

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ७

फोन नं: ९८४१९५६४६२