FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

E-mail मार्फत दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना

-प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालय द्वारा माग गरिएका पदहरु प्राविधिक सहायक (सब-इञ्जिनियर) ,अ.न.मी. र अ.हे.ब. पदहरुमा दरखास्त दिनका लागि
लकडाउनका कारण उम्मेदवारहरु कार्यालयमा  उपस्थित हुन  नसक्ने अवस्थालाइ मध्यनजर गर्दै यस कार्यालयद्वारा e-mail मार्फत

दस्तावेज: 

सूचना सूचना सूचना

सूचना सूचना सूचना

सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई जानकारीका सम्बन्धमा

सम्पूर्ण  विद्यालयहरुलाई जानकारीका सम्बन्धमा

स्वास्थ्य चौकीका लागि प्राविधिक सहायक आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

स्वास्थ्य चौकीका लागि प्राविधिक सहायक आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सहायक आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सहायक आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

Pages